Tajniki umowy o pracę
18 lipca 2021

Tajniki umowy o pracę

przez Jarek
 • 0 komentarzy

Jesteśmy przyzwyczajeni, że ważne dokumenty opatrywane są pieczątką. Pieczątka kojarzy się z potwierdzeniem autentyczności dokumentu. Nadaniem autentyczności co do treści, które znajdują się w dokumentach. Zwykle pieczątki stawiane są na fakturach czy umowach. Jak wygląda sprawa umów o pracę? Prześledzimy temat wspólnie.Rodzaje umów o pracęW naszym kraju umowy o pracę zawiera się w oparciu o kodeks pracy oraz o tzw. kodeks cywilny. Formy umów:

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło.

Każda umowa czym innym się charakteryzuje i określa dokładnie jakie obowiązki względem siebie mają strony – czyli pracodawca i pracownik.  Umowa o dzieło i umowa zlecenie – co je cechuje?Te dwie umowy reguluje kodeks cywilny. Osoba podpisująca jedną z takich umów nie podlega więc przepisom określonym w kodeksie pracy. Umowę zlecenie cechuje wykonanie określonego umową zalecenie czy czynności prawnej na rzecz osoby zlecającej czyli zleceniodawcy. Pracę należy wykonać samodzielnie. Umowa o dzieło bardzo precyzyjnie określa co musi zostać wykonane i przyjęto, że częściowo rezultat, czyli dzieło powinno mieć charakter materialny. Wykonawca nie musi zrealizować dzieła osobiście, ale osobiście za wykonanie go odpowiada. W umowie określa się także jego odpowiedzialność z tytułu tzw. rękojmi za ewentualne wady stworzonego dzieła.Jakie są rodzaje umów o pracę?Najczęściej podpisywanymi umowami o pracę są:

 • umowa na okres próbny, maksymalnie na 3 miesiące,
 • umowa na czas określony, który można maksymalnie przedłużyć trzykrotnie, ale przez okres nie dłuższy niż 33 miesiące
 • umowa na czas nieokreślony
 • umowa na zastępstwo, którą można przedłużać w związku z nieobecnością zastępowanego pracownika.

 Co powinna zawierać umowa o pracę?Zgodnie z zapisami w kodeksie pracy – osoba podpisująca umowę o pracę jest zobowiązana do starannego działania na rzecz swojego pracodawcy zgodnie z opisanymi w umowie, zleconymi mu obowiązkami. Praca ma się odbywać w określonych godzinach i miejscu. Pracodawca zaś jest zobligowany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i wynagrodzenia. Podpisanie umowy o pracę opieczętowane stosownymi pieczątkami powoduje, że pomiędzy dwiema osobami następuje tzw, stosunek pracy. Co konkretnie powinno się znaleźć w umowie o pracę?Najważniejsze są dwie rzeczy:

  1. określenie rodzaju pracyMoże się to dokonać poprzez stosowny zapis w umowie, w postaci wskazania wykonywanego zawodu, a może też odbyć się to poprzez wskazanie konkretnego stanowiska pracy. W zależności od charakteru pracy opisy te zajmują w umowach o pracę mniej lub więcej miejsca.

 

 • zapłata za wykonywaną pracę

 Obowiązkowym składnikiem umowy o pracę jest zobowiązanie pracodawcy do zapłaty za wykonaną pracę. Nie koniecznie musi to być dokładna suma. Jakie są inne, ważne elementy umowy o pracę, na które warto zwrócić uwagę?Podstawa prawną, która mówi o zapisach w umowie o pracę jest artykuł 29 Kodeksu pracy. Na pewno data zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia pracy. W umowie zwykle określa się tzw. strony umowy (czyli pracodawcę i pracownika). Każda umowa powinna mieć rozróżnienie czy jest umową o pracę na czas nieokreślony czy określony. Umowa o pracę powinna także wskazywać rodzaj pracy (stanowisko, zawód, zakres czynności). Czasami dodatkowy zakres czynności ze szczegółowym opisem otrzymuje się do podpisu później. Czasami pracodawca decyduje się na szerokie ujęcie rodzaju pracy i pracownik otrzymuje do podpisu sporządzony dla niego zakres czynności, który wprowadzany jest za pomocą aneksu do umowy o pracę. Dokument jest opatrzony firmowymi pieczątkami. Jak napisaliśmy już wyżej w umowie powinno być wskazane miejsce pracy (stały punkt lub wskazany obszar kraju). W przypadku, gdy w umowie o pracę nie wskazano miejsca, to należy to rozumieć, że prace należy wykonywać w siedzibie pracodawcy. Umowa opisuje dokładny wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny). Z umowy wynikają również wszystkie elementy decydujące o jego uprawnieniach płacowych z określeniem wynagrodzenia zasadniczego i innych jego składników. Pieczątki i podpisy stron na umowie o pracęKoniecznym warunkiem stworzenia zgodnej z prawem i obowiązującej umowy o pracę jest złożenie podpisów na umowie. Podpisy powinny być czytelne i złożone wraz z datą. Osoba reprezentująca pracodawcę może opieczętować dokument stosowną pieczątką, ale zobowiązana jest też obok złożyć swój osobisty podpis. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie istnieją żadne zapisy, które wskazują na negatywne konsekwencje stworzenia dokumentów bez pieczątek. Zwyczajowo jednak każda firma posiada pieczątki. Obowiązek posiadania pieczęci mają podmioty administracji oraz władzy. Pieczątki od wielu wieków nadawały range dokumentom, potwierdziły autentyczność zapisów i przekazywanych informacji. Jak się okazuje pieczątka na umowach cywilnoprawnych czy umowie o pracę nie jest obowiązkowa i wymagana! Wiążące są zawarte w niej zgodniem ze wzorem w informacje oraz własnoręcznie złożone podpisy. W umowie powinien być wyraźny zapis kto podpisuje ją w imieniu firmy czy spółki, tak, aby można było tę osobę zweryfikować. Jednak we współczesnym świecie warto jest stosować pieczątki firmowe.   

Następny Post

Telefon firmowy – jaką sieć wybrać? Play, Orange, T-Mobile?

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.